Paieška

LAAIF kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą

 
Publikuota: 2014-07-22

 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) priima paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2014 m. finansavimo kryptis.

Galimi pareiškėjai/
paramos gavėjai
Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Subsidijoms skiriamos lėšos
Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama bendra lėšų suma – 23,457 mln. Lt.
Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos, finansavimo kryptys
·Vandenų apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 4 mln. Lt):
-Projektai, susiję su gamybinių bei kitoje ūkinėje komercinėje veikloje susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu2.
-Projektai, susiję su komunalinių nuotekų pajungimu prie nuotekų valymo įrenginių ir/ar nuotekų valymo pajėgumų (iki 200 GE) kūrimu bei valymo efektyvumo didinimu2.
-Projektai, susiję su galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimu2.
·Aplinkos oro apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 3 mln. Lt):
-Projektai, susiję su oro valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu.
·Atliekų tvarkymas1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 6 mln. Lt):
-Projektai, susiję su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu.
-Projektai, susiję su pavojingų atliekų tvarkymu3.
·Prevenciniai projektai1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 10,457 mln. Lt):
-Projektai, susiję su vandenų taršą mažinančių gamybos technologijų diegimu.
-Projektai, susiję su įrangos, mažinančios gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimu4.
-Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių gamybos technologijų diegimu4.
1 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti valstybės ar savivaldybių
biudžetų ar išteklių,  ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis.
2 Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra.
3 Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą ir projektus, susijusius su medicininių atliekų tvarkymu.
4 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų, ir projektus, susijusius su biodegalų gamyba.
Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui
Ūkio subjektams skiriama subsidijos suma negali viršyti 690 000 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt tūkstančių litų), įskaitant ir su ūkio subjektu (pareiškėju) susijusių įmonių (kaip tai apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407 / 2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai) paskutinių 3 metų laikotarpyje gautas subsidijas ir ne daugiau kaip 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Subsidijos programos lėšomis teikiamos vadovaujantis valstybės pagalbos teikimo reikalavimais, nustatytais 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407 / 2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
Pagrindiniai subsidijos teikimo reikalavimai
Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos, jei jos patirtos ir apmokėtos po einamųjų metų finansavimo krypčių patvirtinimo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos projektu įgyjamų įrenginių finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-437 patvirtinto Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 14 ir 15 punktai).
Paraiškų vertinimo tvarka
Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-437 patvirtintu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašu.
Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas – konkursinis. Projektams, kurių paraiškos atitinka administracinės atitikties reikalavimus, aplinkosauginio – techninio vertinimo balai suteikiami ir sudaroma projektų atrankos eilė, vadovaujantis LAAIF direktoriaus patvirtinta Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika. Finansavimas skiriamas projektams, surinkusiems daugiausia vertinimo balų, atsižvelgiant į krypčiai numatytas lėšas.
Su pareiškėjais, kurių projektų įgyvendinimui skiriamas finansavimas, bus pasirašoma Finansavimo ir priežiūros sutartis (tipinę formą rasite čia>>).
Su projektu susijusių prekių, paslaugų ir darbų įsigyjimas
Pareiškėjai įrangos, darbų, paslaugų bei kitų prekių pirkimu turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arbaŪkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.
Paraiškų pateikimo tvarka
Prieš pateikdami paraišką, pareiškėjai (jiems patogiu būdu)gali pateikti LAAIF užpildytą projekto informacinę formą(toliau – PIF) spausdintame variante ir įrašytą (MS Word formatu) į elektroninę laikmeną. Gauta PIF užregistruojama, įvertinamas joje aprašyto projekto atitikimas 2014 m. finansavimo kryptims ir per 10 darbo dienų nuo PIF gavimo dienos pareiškėjai informuojami apie galimybę teikti paraišką arba nurodomos priežastys, dėl kurių projektas negali būti finansuojamas.
PIF rekomenduojama pateikti ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Pareiškėjų, nepateikusių PIF, paraiškos taip pat bus priimamos iki nustatyto termino ir nagrinėjamos bendra tvarka.
Paraiškos spausdintas pasirašytas egzempliorius ir įrašytas (MS Word formatu) į elektroninę laikmeną kartu su dokumentais, privalomais pateikti kartu su paraiška, iki 2014 m. rugpjūčio 26 d. 12:00 val. turi būti pateiktas LAAIF tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (adresu Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius). Tiesiogiai paraiškos priimamos pirmadienį - ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį – 8.30-16.15, pietų pertrauka – 12.30-13.15, IV aukštas.
Naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2014 m. rugpjūčio 26 d. 24:00 val.
Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams
1. Projekto informacinė forma (PIF) (rasite čia>>)
2. LAAIF programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų paraiškos forma (rasite čia>>);
3. Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (rasitečia>>).
Pagrindiniai teisiniai aktai
·    Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2014 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptys, patvirtintos LR Aplinkos ministro 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-452;
·    Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika, patvirtinta LAAIF direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B-32;
Kontaktiniai asmenys
Dorita Brogaitė– tel. 8 (5) 216 9878,
Egidijus Petraitis– tel. 8 (5) 205 3101,
Jūratė Malinauskaitė– tel. 8 (5) 216 9520,
 
smart foreash