Paieška

Kvietimai teikti paraiškas: „REGIO INVEST LT+“, „NAUJOS GALIMYBĖS LT“, "EXPO SERTIFIKATAS LT"

 
Publikuota: 2015-01-26

 

Informuojame, jog jau paskelbti kvietimai, kurie gali būti aktualūs geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa“ narėms:
 
„REGIO INVEST LT+“
Parama skiriama:
$1-       naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų naujiems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, kūrimui ir įrengimui.
Finansuojamos išlaidos:
$1-       Įranga ir įrengimai (pvz. inovatyvių gamybos technologijų linijos, baldai, kompiuterinė technika, programinė įranga);
$1-       Pastato statybos, rekonstravimo, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos technologinėms linijoms diegti, įrengimo darbų išlaidos;
$1-       DU darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologijomis;
$1-       Darbuotojų apmokymas dirbti su naujai įdiegtomis technologijomis;
$1-       Darbuotojų, dirbsiančių su inovatyviomis technologijomis, vežimas į darbą;
$1-       Žemės nuomos išlaidos;
$1-       Pastatų, patalpų nuomos arba lizingo išlaidos.
Maksimali parama, kurią gali gauti įmonė:
$1-       Iki 2 027 340 Eur, jei projektas skirtas statybai, rekonstravimui ir įrangai/ įrenginiams/ technologijoms įsigyti);
$1-       Iki 868 860 Eur, jei projekto metu nenumatyta statyba, o tik įrangos pirkimas.
Finansavimo intensyvumas:
$1-       Iki 35 arba 45 % (priklauso nuo įmonės dydžio).
Svarbu! Parama neskiriama įmonėms, veiklą vykdančioms ar numatančioms vykdyti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose.
Patraiškos pateikimo terminas - 2015 m. gegužės 21 d.
„NAUJOS GALIMYBĖS LT“
Finansuojamos išlaidos:
$1-       grupinis įmonių vykimas į tarptautines parodas, muges ir verslo misijas (bent 5 skirtingų).
Svarbu!Pavienės verslo įmonės galės teikti paraiškas finansavimui gauti kito kvietimo metu. Kvietimą planuojama skelbti 2015 m. I ketvirtyje. 

Didžiausia paramos suma: 500 000 eurų, mažiausia – 100 tūkst. eurų.
Šiame kvietime tinkami pareiškėjai:
$1-        Verslo asociacijos;
$1-       Klasterio koordinatorius.
Finansavimo intensyvumas: 100 proc. pareiškėjui ir 50 proc. išlaidų galutiniam naudos gavėjui – labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei. Galutinis naudos gavėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
$1-       tarptautinės parodos stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos, ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda išlaidos (SVV subjektų išlaidos);
$1-       projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos (pareiškėjo išlaidos) bei projekto administravimo išlaidos (iki 10% projekto vertės).
$1-       reprezentacinės išlaidos (išskyrus alkoholį ir tabaką);
$1-       viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos). 
$1-       Išlaidos apmokamos pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius. Atsižvelgiant į valstybę, į kurios parodą yra vykstama, įkainis svyruoja nuo 3 897 eurų iki 6 366 eurų.
$1-       Projekto vykdytojams nereikės už dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.
Šiuo kvietimu projektams bus paskirstyta 4,6 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. (ES) struktūrinių fondų.
Paraiškas pateikti iki: 2015 m. balandžio 19 dienos.
2007–2013 m. priemonė „Naujos galimybės“ tarp pareiškėjų buvo labai populiari. Per minėtą laikotarpį paskirstyta 136,52 mln. litų, sudaryta daugiau kaip 1 000 sutarčių. Be to, atliktas poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas, per kurį buvo analizuotas priemonės „Naujos galimybės“ poveikis įmonių rezultatams, parodė, kad įmonių, gavusių paramą pagal šią priemonę, eksportas padidėjo 13,7 procento.
 
„EXPO SERTIFIKATAS LT“
 
Tinkamos finansuoti išlaidos:
 
$1-       Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;
 
$1-       Sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
 
$1-       sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos;
 
$1-       eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
 
$1-       projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai;
 
$1-       jeigu projektu veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
 

Tikslas - paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.
 

Negrąžintinos paramos dydis: iki 144 810 eurų. Mažiausia finansavimo suma yra 1 500 eurų.
Paramos intensyvumas: iki 50 %; 
Paraiškas gali teikti:
labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė.
 
Paraiškas galima teikti iki 2015 m. balandžio 21 d.
 
Iškilus klausimams, norint gauti daugiau informacijos, kviečiame kreiptis el.paštu gelpaasociacija@gmail.com arba kont.t. 8 682 62 210
 
smart foreash